Školní družina - charakteristika programu, režim

Školní družina je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Výchovně-vzdělávací program školní družiny

Charakteristika školní družiny

Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační a zájmové.
Práce školní družiny je zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času.
Žáci jsou rozděleni do oddělení a počty přítomných žáků se během dne mění, odcházejí do zájmového kroužku nebo domů. Počet oddělení je zřizován ředitelkou školy na začátku školního roku, a to podle počtu přihlášených žáků.
Žáci pracují a chovají se podle svých rozumových schopností.
Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním, odpoledne před odchodem domů nebo před odchodem na jiné zájmové aktivity. Probíhá při činnostech spojených s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností, zábavou.
Vychovatelka působí na žáky v době zvýšené únavy z vyučování. V této době se projevuje zvýšená potřeba pohybu jako kompenzace dlouhého sezení při vyučování. Těmto požadavkům se snažíme přizpůsobit režim dne v družině, a proto je z větší části zařazen volný výběr her, pohybové aktivity a pobyt na zahradě.

Provoz družiny

Během školního roku:

6.45 – 7.45 hodin
po ukončení vyučování do 15.00 hodin 
V době letních prázdnin družina nekoná výchovně-vzdělávací činnost.

Kapacita družiny

25 žáků

Personální obsazení

Počet vychovatelek odpovídá počtu otevřených oddělení v daném školním roce.
Vychovatelky podle přiděleného úvazku v daném školním roce vykonávají činnost ve školní družině,  činnost asistentky pedagoga nebo zastupují pedagoga v době jeho nepřítomnosti i  z pověření vedení školy.

Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu vzdělávání (vnitřní řád) - viz. příloha níže

Vnitřní řád školní družiny byl sestaven na základě zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, zákon č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních, v platném znění, vyhláška MŠMT č. 87/1992 Sb., o školních družinách a školních klubech.

Přijímání žáků do ŠD

Na základě řádně vyplněného zápisního lístku rozhoduje ředitelka školy.

Zápisní lístek

 • musí být řádně vyplněn (tzn. vše o žákovi, telefonické spojení na zákonné zástupce, na zadní straně rozsah docházky, odchody žáka, popř. osoby vyzvedávající žáka)
 • pokud žák dojíždí, je nutné dodat na lístku odjezdy autobusů nebo vlaků

Uvolnění žáka

 • v jinou dobu nebo s jinou osobou, než je zapsána na zápisním lístku, bude možné jen písemně na volném lístečku (lístečky evidujeme)
 • bez písemné žádosti, potvrzené zákonnými zástupci, žák nebude uvolněn

Odhlášení žáka

 • nutné dodat písemně vychovatelce toho oddělení, ke kterému žák patří, popř. zástupkyni ředitelky

Při nevyzvednutí žáka

 • vychovatelka podle možností informuje telefonicky zákonné zástupce žáka nebo další osoby uvedené na zápisním lístku
 • s žákem ve družině vyčká příchodu zákonných zástupců nebo další osoby určené zákonnými zástupci

Příchod do družiny

 • s vychovatelkou, asistentem pedagoga, osobním asistentem nebo vyučujícím

Opuštění družiny

 • žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny nikdy neopouští
 • odchází pouze podle zaznamenaného času na zápisním lístku (popř. zvláštního samostatného lístku) nebo se zákonnými zástupci (popř. dalšími osobami uvedenými na zápisním lístku)

Chování

 • za žáka, který byl ve škole a do družiny se nedostaví, vychovatelka nezodpovídá - neomluvená absence je hlášena zákonným zástupcům a třídním učitelům (bezpečnost žáka)
 • jestliže žák svým nevhodným chováním soustavně narušuje kázeň a činnost ve družině nebo přeruší bez omluvy zákonných zástupců docházku na dobu delší než 14 dnů, lze žáka ze ŠD vyloučit

Zacházení s materiálem a pomůckami

 • při svévolném zacházení s pomůckami a při úmyslném poničení hraček budeme požadovat opravu nebo finanční náhradu

Přerušení provozu školní družiny

 • o  hlavních prázdninách
 • o státních svátcích nebo v případě nařízení školy

Zodpovědnost za osobní věci

 • své osobní věci musí mít žák označené celým jménem a odkládá si je na vychovatelkou určené místo
 • v šatnách si bačkory ukládá do skříňky
 • pokud si žák donese z domu hračku (popř. mobil), zodpovídá si za tyto věci sám - při ztrátě nebo poškození družina ani vychovatelka nenese zodpovědnost
 • při záměně nebo ztrátě oblečení nebo školních pomůcek musí žák ztrátu okamžitě nahlásit vychovatelce

BOZP

 • na začátku školního roku a dále během roku jsou žáci zapsaní do školní družiny poučeni o bezpečnosti při činnostech, o chování ve družině a seznámeni s vnitřním řádem školní družiny
 • poučení žáků je písemně zaznamenáno ve výkazu činnosti ŠD každého oddělení, a zároveň stvrzeno podpisem žáka pod vnitřním řádem ŠD v každém oddělení

Do ŠD žáci potřebují

 • oblečení na zahradu (dle uvážení zákonných zástupců - ve ŠD není možné zanechat z důvodu malého prostoru)
 • ostatní pomůcky obdrží ve ŠD zdarma při různých činnostech

Pitný režim

 • je zabezpečen z vlastních zdrojů žáků nebo zakoupený z financí družiny (šťáva a voda)

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků

Práva

 • přihlásit žáka do ŠD formou vyplněného a podepsaného zápisního lístku
 • odhlásit žáka ze ŠD, a to i v průběhu školního roku (změna bydliště, změna školy, další soukromé důvody) písemnou formou nebo po dohodě s vedením školy
 • konzultovat chování, činnost, zdravotní stav žáka s vychovatelkou
 • informovat se o činnosti ŠD a jednotlivých akcích, popř. navrhovat svoje náměty a podněty
 • v případě připomínek obrátit se na vychovatelku příslušného oddělení nebo na vedení školy

Povinnosti

 • vyplnit celý zápisní lístek a odevzdat vychovatelce při nástupu do ŠD
 • odchody, označené na zápisním lístku, jsou pro vychovatelku závazné, změnu zákonní zástupci dodávají na samostatném lístku
 • zákonní zástupci informují vychovatelku o změnách docházky, pravidelného užívání léků, změně zdravotního stavu nebo nepřítomnosti žáka
 • pokud budou mít zákonní zástupci zájem o umístění žáka ve ŠD v době vedlejších prázdnin, podají si žádost nejméně 2 týdny před zahájením pobytu
 • svým podpisem zákonní zástupci stvrzují souhlas s vnitřním řádem ŠD (uloženo u zápisního lístku)

 

Ekonomické podmínky (hrazení částky za školní družinu)

Hrazení částky za školní družinu

 • za pobyt žáka ve družině se platí
 • naše družina nepřijímá částky měsíční jako ostatní školní družiny, ale poplatek je hrazen ročně
 • částku je možné uhradit i ve dvou splátkách, a to do konce října a do konce února následujícího roku
 • o výši částky rozhoduje vedení školy a zákonným zástupcům bude sdělena při přihlášení žáka do družiny
 • částka za družinu se odevzdá hospodářce školy
 • zápisním lístek, lístek o zodpovědnosti a potvrzení o seznámení s vnitřním řádem družiny se odevzdává  vychovatelce
 • pokud dojde ke zdržení placení, je nutné tuto skutečnost oznámit vychovatelce určitého oddělení

Výše úhrady za ŠD od 1.9.2022

 • 1500 Kč  4-5 dní v týdnu
 •   900 Kč  2-3 dny v týdnu nebo všechna rána a 1 den v týdnu
 •   300 Kč  všechna rána nebo 1 den v týdnu
 •   150 Kč  1-3 hodiny týdně

Týdenní skladba činností

Příchod do družiny - klidné a nenáročné činnosti odpočinkového charakteru, společný odchod do jednotlivých tříd na dopolední vyučování.

Po ukončení dopoledního vyučování - přecházíme na oběd do školní jídelny, hygiena a zpět na odpolední vyučování nebo do ŠD na odpočinkové činnosti. Jsou to klidové aktivity spontánních či nabízených činností na odstranění únavy a regeneraci duševních a fyzických sil, žáci sami volí k těmto činnostem optimální polohu.

Zájmové činnosti - umožňují žákům seberealizaci, poznávání a rozvoj dovedností; vlastní aktivita žáků, která jim přináší radost a uspokojení; činnosti probíhají ve skupinách či individuálně, organizovaně či spontánně.

Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil; zařazujeme do nich náročnější pohybové, sportovní, turistické nebo manuální prvky, pobyt v přírodě, na zahradě.

Svačina - pitný režim zajišťují vychovatelky nebo si žáci nosí z domu, svačina zajišťována individuálně z domu.

Příprava na vyučování - písemné domácí úkoly není možné ve družině realizovat, a to z důvodu většího množství žáků, malého prostoru a účasti několika ročníků v odděleních. Zařazujeme proto didaktické hry a soutěže, činnosti s pracovními listy (vlastní příprava), didaktickými pomůckami, práci s knihou, časopisem apod. Žáci se mohou připravovat na vyučování také jakoukoliv činností, která procvičuje získané poznatky ze školy. Žák se tím učí používat získané dovednosti v každodenní činnosti, např. při spontánních aktivitách, při zájmových činnostech apod. Tato příprava není v žádném případě myšlena jako pokračování vyučování nebo doučování.

Režim dne

Ranní družina - jsou zařazovány klidné a nenáročné činnosti odpočinkového zaměření, které probíhají spíše individuální formou. Žáci mohou do družiny docházet během celého ranního provozu. Všechna oddělení jsou spojena, v případě většího počtu žáků v ranní družině, se rozdělí na dvě oddělení (již na začátku školního roku).

Po ukončení vyučování - jsou žáci předáni vychovatelce příslušného oddělení asistentem pedagoga, osobní asistentkou nebo vyučujícím. Vyučující seznámí včas vychovatelku se změnami předávání žáků (výlety, exkurze, výchovná opatření, doučování). Po vyučování dochází k velkému poklesu výkonnosti, žáci využívají spíše spontánní individuální či skupinové aktivity. Doba a způsob odpočinku se řídí potřebami žáků. Po odpočinku navazují zájmové činnosti různého zaměření řízené vychovatelkou (estetická, rukodělná, přírodovědná nebo sportovní), činnosti zaměřené na pohybovou rekreaci se snažíme provádět v tělocvičně školy, na zahradě za školou nebo při vycházkách. Při vycházkách dáváme žákům volnost, v útvarech chodíme pouze v nutných případech (přecházení ulice, chůze po chodníku). Vzhledem k tomu, že je v oddělení více ročníků a žáci odcházejí v různých intervalech (i v doprovodu zákonných zástupců), volíme spíše pobyt na zahradě než vycházky.  Žáci jsou podněcováni k vlastní aktivitě, tyto aktivity probíhají individuální nebo skupinovou formou.

Režim dne je společný pro všechna oddělení. Jeho uspořádání dává možnost pružně reagovat na individuální potřeby, aktivity i odpočinek u jednotlivých žáků. Také umožňuje organizaci činností v průběhu dne, přizpůsobit potřebám a aktuální situaci, reaguje i na neplánované situace v družině. Vychovatelky si činnosti volí podle svého uvážení a s ohledem na únavu žáků i psychohygienické podmínky. Pobyt žáků v družině provází řada režimových momentů – přechody, převlékání, sebeobslužné činnosti. Snažíme se, aby probíhaly s co nejmenším úsilím, bez stresů a žáci je vykonávali automaticky. U mladších žáků je nutná pomoc vychovatelky (zapínání bund a zavazování bot). Role vychovatelky při jednotlivých činnostech spočívá nejen v zajištění bezpečnosti, ale také v navození, podněcování a motivování některých vlastních aktivit žáků. Není vyloučena ani její vlastní účast na některých hrách. Řízené a spontánní činnosti na sebe navazují.

Ukončení docházky

 • písemným oznámením zákonných zástupců žáka
 • přemístěním žáka na jinou školu, družinu, zařízení
 • jestliže žák svým nevhodným chováním soustavně narušuje kázeň a činnost ve družině nebo přeruší bez omluvy zákonných zástupců docházku na dobu delší než 14 dnů, lze žáka ze ŠD vyloučit
 • ukončením školního roku (tj. posledním dnem školního roku – v červnu), během letních prázdnin naše družina svoji činnost nekoná

Organizační informace

Kontakt
• Telefon: 465 614 472

Střední škola a základní škola Žamberk

 • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
 • Tel: +420 465 614 472
 • E-mail: oups@oupszamberk.cz
 • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
 • Datová schránka: q6xnxxn
 • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

 • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top