INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů

při provádění testování na onemocnění COVID-19

 

Vážení zaměstnanci, drazí kolegové,

Při povinném provádění testování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování vašich osobních údajů. Rádi bychom vám proto v souladu se zásadou transparentnosti a podle článku 13 nařízení GDPR sdělili základní informace o tom, proč vaše osobní údaje při testování zpracováváme, za jakým účelem, a jak s nimi bude dále naloženo.

 

Správcem vašich osobních údajů

Střední škola a základní škola Žamberk, Tyršova 214, Žamberk, PSČ 564 01 (dále jen „Správce“).

Kontaktními údaji správce jsou:

Telefon, e-mail

465 614 472

Korespondenční adresa

564 01 Žamberk, Tyršova 214

www

www.oupszamberk.cz

 

Identifikace pověřence a jeho kontaktní údaje

Správce osobních údajů jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů podle čl. 37 GDPR.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Schola Servis GDPR, sídlem Palackého 150/8, 796 01 Prostějov

Telefon, e-mail

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel: + 420 703 140 006, + 420 733 281 378

V případě, že byste se nás rádi dotázali na záležitosti spojené s ochranou osobních údajů, využijte prosím výše uvedené kontaktní údaje Správce nebo pověřence.

Při testování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování následujících osobní údajů zaměstnanců:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • číslo pojištěnce a název pojišťovny u níž je pojištěn,
 • datum provedení testu a jeho výsledek,
 • důvod neprovedení testu (důvod výjimky z testování).

Při testování dochází ke zpracovávání zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu (výsledek testu na onemocnění COVID-19 a datum jeho provedení), a to z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.

Osobní údaje jsou při testování zaměstnanců zpracovávány za účely:

 • vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí na pracovišti a přijímání opatření k předcházení rizikům a vytváření bezpečných pracovních podmínek pro zaměstnance,
 • prokázání plnění a kontroly plnění povinností uložených správci právními předpisy (např. prokázání orgánům ochrany veřejného zdraví, že zaměstnavatel řádně provádí testování zaměstnanců nebo prokázání výjimek vztahující se na osoby, které jsou vyjmuty z povinného testování).

Právním základem pro zpracování osobních údajů je:

 • plnění právní povinnosti[1], která se vztahuje na Správce podle
  • mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 5. 1. 2022, č. j.: MZDR 461/2022-1/MIN/KAN, které bylo vydáno na základě tzv. pandemického zákona[2],
  • § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • nezbytnost zpracování z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.[3]

Každý zaměstnanec má podle předpisů na ochranu osobních údajů právo požadovat:

 • přístup k osobním údajům                (čl. 15 GDPR),
 • opravu/aktualizaci údajů                   (čl. 16 GDPR),
 • výmaz údajů                                       (jsou-li splněny podmínky čl. 17 GDPR),
 • omezení zpracování údajů                 (jsou-li splněny podmínky čl. 18 GDPR),
 • námitku proti zpracování                  (jsou-li splněny podmínky čl. 21 GDPR),

Rovněž máte právo obrátit se na dozorový úřad (www.uoou.cz) se svou stížností.

Zpracování osobních údajů bude probíhat a evidence provedených testů bude vedena do zrušení mimořádného opatření k provádění povinného testování zaměstnanců. Lhůta pro uchování osobních údajů a evidence provedených testů nebyla v rámci mimořádného opatření stanovena, avšak s ohledem na povinnosti, které jsou na správce kladeny výše uvedenými právními předpisy, bude maximální doba uchování osobních údajů a evidence provedených testů 3 roky od doby jejich pořízení, a to s ohledem na případnou povinnost správce prokázat řádné plnění mimořádných opatření orgánům ochrany veřejného zdraví.

Příjemcem osobních údajů mohou být orgány ochrany veřejného zdraví za účelem případné kontroly plnění uloženého opatření.

Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Poskytnutí osobních údajů zaměstnancem je zákonným požadavkem. Správce nebude provádět automatizované rozhodování, včetně profilování.

Informace jsou platné a účinné ode dne 17.1.2022

V Žamberku dne 17.1 2022                                                               Mgr. Věra Říčařová

ředitelka

 

[1] Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

[2] Zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů. Dostupný online zde – https://bit.ly/3fQofPB.

[3] Čl. 9 odst. 2 písm. i) GDPR.

 

Informace o zpracování osobních údajů

při provádění testování žáků na onemocnění COVID-19

 

Vážení rodiče, milé děti,

 

jako škola jsme podle právních předpisů povinni provádět pravidelné testování na onemocnění COVID-19 u dětí. Ukládají nám to právní předpisy (mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví). Při provádění testování nicméně bude také docházet ke zpracování osobních údajů.

 

Rádi bychom vás proto informovali, na základě čeho se testování provádí, s jakými osobní údaji při tom budeme zacházet, za jakým účelem, kdo vše může mít k údajům přístup a jak bude s osobními údaji dále naloženo.

 

Správcem osobních údajů je Střední škola a základní škola Žamberk, Tyršova 214, Žamberk, PSČ 564 01, IČ: 49314840  (dále jen „Správce“).

Kontaktními údaji správce jsou:

Telefon, e-mail

465 614 472

Korespondenční adresa

Tyršova 214, Žamberk, PSČ 564 01

www

www.oupszamberk.cz

 

Identifikace pověřence a jeho kontaktní údaje

Správce osobních údajů jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů podle čl. 37 GDPR.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Schola Servis GDPR, sídlem Palackého 150/8, 796 01 Prostějov

Telefon, e-mail

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel: + 420 703 140 006, + 420 733 281 378

V případě, že byste se nás rádi dotázali na záležitosti spojené s ochranou osobních údajů, využijte prosím výše uvedené kontaktní údaje Správce nebo pověřence.

Při testování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování následujících osobní údajů dětí v naší škole:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • rodné číslo,
 • kód zdravotní pojišťovny,
 • obec bydliště,
 • státní občanství,
 • datum provedení testu,
 • kontaktní údaje (telefon a email)
 • výsledek provedeného testu na onemocnění COVID-19,
 • důvod neprovedení testu (důvod výjimky z testování).

V případě zjištění pozitivity testu dětí je Správce rovněž povinen nezbytné identifikační údaje (seznam dětí, žáků, kteří byli ve škole 2 dny před provedením tohoto testu nebo 2 dny po jeho provedení v jedné třídě nebo skupině s pozitivně testovanou osobu) předat příslušné krajské hygienické stanici za účelem provedení tzv. trasování a nařízení povinné karantény.

Při provádění testování dochází ke zpracovávání zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu (výsledek testu na onemocnění COVID-19 a datum jeho provedení), a to z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.

Osobní údaje jsou při testování zpracovávány za účely:

 • vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího prostředí ve škole a přijímání opatření k předcházení rizikům a vytváření bezpečných podmínek pro výuku,
 • prokázání plnění a kontroly plnění povinností uložených správci právními předpisy (např. prokázání orgánům ochrany veřejného zdraví, že Správce řádně provádí testování nebo prokázání výjimek vztahující se na osoby, které jsou vyjmuty z povinného testování),
 • vystavení potvrzení o výsledku testu,
 • předání nezbytných identifikačních údajů orgánům ochrany veřejného zdraví, za účelem provedení epidemiologického šetření (tzv. trasování osob a nařízení povinné karantény).

Právním základem pro zpracování osobních údajů je:

 • plnění právní povinnosti[1], která se vztahuje na Správce podle
  • mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 23.12. 2021, č. j. MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN[2], které bylo vydáno na základě tzv. pandemického zákona[3],
  • § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • nezbytnost zpracování z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.[4]

Každý zaměstnanec má podle předpisů na ochranu osobních údajů právo požadovat:

 • přístup k osobním údajům                (čl. 15 GDPR),
 • opravu/aktualizaci údajů                   (čl. 16 GDPR),
 • výmaz údajů                                       (jsou-li splněny podmínky čl. 17 GDPR),
 • omezení zpracování údajů                 (jsou-li splněny podmínky čl. 18 GDPR),
 • námitku proti zpracování                  (jsou-li splněny podmínky čl. 21 GDPR),

Rovněž máte právo obrátit se na dozorový úřad (www.uoou.cz) se svou stížností.

Zpracování osobních údajů bude probíhat a evidence provedených testů bude vedena do zrušení mimořádného opatření k provádění povinného testování zaměstnanců. Lhůta pro uchování osobních údajů a evidence provedených testů nebyla v rámci mimořádného opatření stanovena, avšak s ohledem na povinnosti, které jsou na správce kladeny výše uvedenými právními předpisy, bude maximální doba uchování osobních údajů a evidence provedených testů 3 roky od doby jejich pořízení, a to s ohledem na případnou povinnost správce prokázat řádné plnění mimořádných opatření orgánům ochrany veřejného zdraví.

Příjemcem osobních údajů mohou být orgány ochrany veřejného zdraví za účelem případné kontroly plnění uloženého opatření nebo za účelem provádění epidemiologického šetření (tzv. trasování a nařízení karantény).

Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem. Správce nebude provádět automatizované rozhodování, včetně profilování.

Informace jsou platné a účinné ode dne 3. 1. 2022.

V Žamberku  dne 3. 1. 2022                                                             

Mgr. Věra Říčařová

ředitelka

 

[1] Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

[2] Dostupné online na webu Ministerstva zdravotnictví – https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/12/Mimoradne-opatreni-screeningove-testovani-ve-skolach-s-ucinnosti-od-3-1-2022.pdf

[3] Zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů. Dostupný online zde – https://bit.ly/3fQofPB.

[4] Čl. 9 odst. 2 písm. i) GDPR.

Střední škola a základní škola Žamberk

 • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
 • Tel: +420 465 614 472
 • E-mail: oups@oupszamberk.cz
 • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
 • Datová schránka: q6xnxxn
 • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

 • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top