Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení 2019/2020

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Střední škola a základní škola Žamberk, se sídlem Žamberk, Tyršova 214, svou ředitelkou vyhlašuje pro školní rok 2018/2019, podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č.353/2016 Sb., první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku a denní formy vzdělávání na pátek 24. května 2019.

Ředitelka školy v souladu s § 60 odst. 2 školského zákona rozhodla, že uchazeči o vzdělání nebudou konat přijímací zkoušky.

Podmínky přijetí:

 1. Přihláška ke vzdělávání – pro 2. kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy, a to nejpozději v termínu do 17. května 2019. Formulář přihlášky obdrží uchazeč na základní škole nebo je k dispozici na stránkách MŠMT ČR, příp. na www.oupszamberk.cz. Na přihlášce bude mít uchazeč potvrzený prospěch ze základní školy, kde plní povinnou školní docházku, prospěch je také možné doložit ověřenými kopiemi vysvědčení za poslední dva ročníky základní školy. Na přihlášce bude také potvrzena zdravotní způsobilost ke studiu a výkonu povolání od lékaře.

Po uplynutí termínu pro odevzdání přihlášky (17. května 2019) obdrží zaregistrovaní uchazeči písemnou pozvánku k informativní schůzce na den 24. května 2019 v 9.00 hod.

 1. Doporučení ze školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna - PPP nebo speciálně pedagogické centrum - SPC) je vhodné přiložit k řádně vyplněné a potvrzené přihlášce, nejpozději však do doby zahájení vzdělávání. Toto doporučení nemusí být doloženo pouze u žáků bez doporučených podpůrných opatření, kteří se hlásí do 3-letých oborů vzdělávání.
 2. Oprávněnost svého pobytu na území České republiky (potvrzení k pobytu)předloží zájemci o studium, pokud jsou cizinci, a to nejpozději do doby zahájení vzdělávání.
 3. Zápisový lístek – po obdržení rozhodnutí o přijetí uchazeč odevzdáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se na naší škole. Pokud zápisový lístek nebude do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručen naší škole, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek dostane uchazeč na základní škole, ve které plní povinnou školní docházku. Ostatní uchazeči si ho mohou vyzvednout na Krajském úřadě místně příslušném podle trvalého bydliště.

Zápisový lístek je možné odevzdat na informativní schůzce dne 24. května 2019 po převzetí rozhodnutí o přijetí uchazeče.

Dne 23. dubna 2019                                                                              Mgr. Věra Říčařová

                                                                                                                       ředitelka školy

 

Ke stažení

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

pro školní rok 2019/2020

Obor: Práce ve stravování                                      kód oboru: 65-51-E/02

Poř. č.

Evidenční číslo

Rozhodnutí

Poř. č.

Evidenční číslo

Rozhodnutí

1.

2/2019/V1

PŘIJAT

3.

2/2019/V3

PŘIJAT

2.

2/2019/V2

PŘIJAT

     

Obor: Provozní služby                                            kód oboru: 69-54-E/01

Poř. č.

Evidenční číslo

Rozhodnutí

Poř. č.

Evidenční číslo

Rozhodnutí

1.

2/2019/RP1

PŘIJAT

     

2.

2/2019/RP2

PŘIJAT

     

Obor: Pečovatel/ka                                                 kód oboru: 75-41-E/01

Poř. č.

Evidenční číslo

Rozhodnutí

Poř. č.

Evidenční číslo

Rozhodnutí

1.

2/2019/P1

PŘIJAT

     
           

Zveřejněno dne          24. 5. 2019                                                                 Mgr. Věra Říčařová

                                                                                                                               ředitelka

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku dle § 60a odst. 6, § 60a odst. 7 zákona č. 370/2012 Sb.:

(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou   nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Střední škola a základní škola Žamberk

 • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
 • Tel: +420 465 614 472
 • E-mail: oups@oupszamberk.cz
 • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
 • Datová schránka: q6xnxxn
 • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

 • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top