Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 2020/2021

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Střední škola a základní škola Žamberk, se sídlem Žamberk, Tyršova 214, svou ředitelkou vyhlašuje pro školní rok 2020/2021, podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č.353/2016 Sb., první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku a denní formy vzdělávání na středu 22. dubna 2020.

Ředitelka školy rozhodla, že uchazeči o vzdělání nebudou konat přijímací zkoušky.

Přihláška ke vzdělávání: pro 1. kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy, a to nejpozději v termínu do 1. března. Formulář přihlášky obdrží uchazeč na základní škole nebo je k dispozici na stránkách MŠMT ČR, příp. na www.oupszamberk.cz. Na přihlášce bude mít uchazeč potvrzený prospěch ze základní školy, kde plní povinnou školní docházku, prospěch je také možné doložit ověřenými kopiemi vysvědčení za poslední dva ročníky základní školy.

Po uplynutí termínu pro odevzdání přihlášky (1. března 2020, resp. 2. března 2020) obdrží zaregistrovaní uchazeči písemnou pozvánku k informativní schůzce na den 22. dubna 2020 v 9.00 hod.

Podmínky pro přijetí:

 1. Prokázání zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání v příslušném oboru podle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. (potvrzení lékaře na přihlášce).
 2. Splnění povinné školní docházky.
 3. Doporučení ze školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna - PPP nebo speciálně pedagogické centrum - SPC) je vhodné přiložit k řádně vyplněné a potvrzené přihlášce, nejpozději však do 19. 6. 2020. Toto doporučení nemusí být doloženo pouze u žáků bez doporučených podpůrných opatření, kteří se hlásí do 3-letých oborů vzdělávání.
 4. Oprávněnost svého pobytu na území České republiky (potvrzení k pobytu)předloží zájemci o studium, pokud jsou cizinci, a to nejpozději do doby zahájení vzdělávání.
 5. Zápisový lístek – po obdržení rozhodnutí o přijetí uchazeč odevzdáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se na naší škole. Pokud zápisový lístek nebude do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručen naší škole, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek dostane uchazeč na základní škole, ve které plní povinnou školní docházku. Ostatní uchazeči si ho mohou vyzvednout na Krajském úřadě místně příslušném podle trvalého bydliště.

Zápisový lístek je možné odevzdat na informativní schůzce dne 22. dubna 2020 po převzetí rozhodnutí o přijetí uchazeče.

Kritéria přijímacího řízení:

V případě vyššího počtu uchazečů než je předpokládaný počet přijímaných žáků, bude o jejich přijetí nebo nepřijetí rozhodnuto podle § 60d, zákona č. 561/2004 Sb., na základě těchto kritérií:

-          Pořadí uchazečů sestavené podle průměrného prospěchu v 1. pololetí posledního ročníku plnění povinné školní docházky.

-          V případě shodnosti u více uchazečů rozhodují další zjištěné skutečnosti osvědčující schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

 V případě, že toto kritérium nerozhodne, postupuje se dále podle těchto kritérií takto :

-          Pořadí uchazečů sestavené podle průměrného prospěchu v 2. pololetí předposledního ročníku plnění povinné školní docházky.

-          Pořadí uchazečů sestavené podle průměrného prospěchu v 1. pololetí předposledního ročníku plnění povinné školní docházky.

Dne 16. ledna 2020                                                                               Mgr. Věra Říčařová

                                                                                                                        ředitelka školy

 

Počet přijímaných uchazečů v jednotlivých oborech vzdělávání

                                      ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Kód oboru

 

Název oboru vzdělání

RVP/ŠVP

 

Počet přijímaných uchazečů

3-leté učební obory

29-51-E/01

Potravinářská výroba

ŘEZNÍK A UZENÁŘ

14

29-51-E/01

Potravinářská výroba

CUKRÁŘ

14

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby

KUCHAŘ

14

75-41-E/01

Pečovatelské služby

PEČOVATEL/KA

14

36-67-E/01

Zednické práce

ZEDNÍK

14

2-leté učební obory

65-51-E/02

Práce ve stravování

PROVOZ  SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ

14

69-54-E/01

Provozní služby

RESTAURAČNÍ A HOTELOVÝ PROVOZ

14

69-54-E/01

Provozní služby

PROVOZ SLUŽEB A DOMÁCNOSTI

14

69-54-E/01

Provozní služby

PROVOZ PRÁDELEN

14

Praktická škola

78-62-C/01

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

12

78-62-C/02

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

12

3-leté učební obory

(pro žáky bez podpůrných opatření)

29-51-E/01

Potravinářská výroba

ŘEZNÍK A UZENÁŘ

24

29-51-E/01

Potravinářská výroba

CUKRÁŘ

24

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby

KUCHAŘ

24

75-41-E/01

Pečovatelské služby

PEČOVATEL/KA

24

36-67-E/01

Zednické práce

ZEDNÍK

24

     V Žamberku dne  16. 1. 2020                                                                                      Mgr. Věra Říčařová

                                                                                                                                                                ředitelka

 

Střední škola a základní škola Žamberk

 • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
 • Tel: +420 465 614 472
 • E-mail: oups@oupszamberk.cz
 • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
 • Datová schránka: q6xnxxn
 • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

 • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top