Vnitřní řád školní jídelny

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Pracovníci školní jídelny se řídí danými zákony, vyhláškami, vnitřními předpisy a směrnicemi. Provozním řádem, Sanitárním řádem, pokyny pro pracovníky kuchyně, pracovní náplní a pokyny BOZP.

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na provoz škol, předškolních zařízení a některých školních zařízení, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů

Příspěvková organizace poskytuje stravovací služby:

 • žákům a studentům školských zařízení,
 • závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace,
 • veřejnosti

V případě zájmu o stravování ve školní jídelně si musí zájemce podat přihlášku ke stravování a pořídit čip v kanceláři vedoucí školní jídelny. Záloha čipu činí 150,-Kč. Při ztrátě nebo zničení čipu je nutno zakoupit nový v kanceláři školní jídelny.

Zapomene-li strávník čip na oběd, požádá v kanceláři školní jídelny o potvrzení s číslem objednávky pro vydávající pracovníky.

Při ukončení stravování ve školní jídelně je nutné vrátit čip, bude vrácena záloha 150,- Kč. Vedoucí školní jídelny zablokuje objednávání obědů pro daného strávníka. Pokud chce strávník přerušit stravování na určitou dobu /dlouhodobá nemoc, pobyt v cizině/, musí nastalou skutečnost oznámit v kanceláři školní jídelny, aby došlo k zablokování strávníka, jinak bude mít stále nastaveny obědy.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (od 1.9 – do 31.08), ve kterém dosahují dané věkové kategorie.

Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců školy (strávníků):

Právo na stravování ve školní jídelně mají žáci v době jejich pobytu ve škole a zaměstnanci v době jejich minimálně tříhodinové přítomnosti na pracovišti.

Žáci docházející do školní jídelny, dodržují pravidla kulturního chování, řídí se pokyny pedagogického dozoru a dalších oprávněných osob, zároveň se nesmí dopouštět projevů rasismu a šikany.

Práva zákonných zástupců žáků:

Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo ředitelky školy.

Povinnosti zákonných zástupců žáků:

Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti žáka, v době nemoci neprodleně žáka odhlásit z obědů a respektovat dobu odhlašování obědů.

Ochrana majetku školní jídelny

 1. Žáci používají zařízení školní jídelny pouze za účelem stravování.
 2. Žáci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení jídelny.
 3. Škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí žák z nedbalosti, je povinen zákonný zástupce žáka v plné výši uhradit

Celé znění vnitřního řádu ke stažení

 

Střední škola a základní škola Žamberk

 • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
 • Tel: +420 465 614 472
 • E-mail: oups@oupszamberk.cz
 • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
 • Datová schránka: q6xnxxn
 • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

 • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top