Základní škola > Výchovný poradce

Ing. Marcela Bednářová

Telefon: 465 614 472

Emailová adresa: marcela.bednarova@oupszamberk.cz

Konzultace pro žáky a rodiče (zákonné zástupce)

Liché týdny - čtvrtek 14:45 až 15:30 hod.

Sudé týdny - čtvrtek 14:45 až 15:30 hod.

Jiný termín je možný kdykoliv po individuální dohodě.

 

Zaměření poradenských služeb:

-  prevence školní neúspěšnosti
-  primární prevence sociálně patologických jevů
-  kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a   pozdějšímu profesnímu uplatnění
-  odborná podpora při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním
-  spolupráce s třídními učiteli, učiteli výchov a jinými pedagogickými pracovníky školy
-  průběžná a dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
-  pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího programu pro žáky
-  sledování a vyhodnocování dodržování postupů a opatření stanovených v individuálním vzdělávacím plánu a poskytnutí   poradenské podpory žákovi, škole i zákonnému zástupci žáka
-  metodická podpora učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy

 

Webové stránky vytvořil Acceler