Střední škola > Výchovný poradce

 

Ing. Marcela Bednářová

Telefon: 465 614 472

Emailová adresa: marcela.bednarova@oupszamberk.cz


Konzultace pro žáky a rodiče (zákonné zástupce)

Liché týdny - čtvrtek 14:45 až 15:30 hod.

Sudé týdny - čtvrtek 14:45 až 15:30 hod.

Jiný termín je možný kdykoliv po individuální dohodě.

 

Zaměření poradenských služeb:

  • prevence školní neúspěšnosti
  • primární prevence sociálně patologických jevů
  • kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
  • odborná podpora při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním
  • spolupráce s třídními učiteli, učiteli výchov a jinými pedagogickými pracovníky školy
  • průběžná a dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
  • pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího programu pro žáky
  • sledování a vyhodnocování dodržování postupů a opatření stanovených v individuálním vzdělávacím plánu a poskytnutí poradenské podpory žákovi, škole i zákonnému zástupci žáka
  • metodická podpora učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy
Webové stránky vytvořil Acceler